Algemene voorwaarden

Art. 1: Geldigheid
Al onze verkopen en leveringen worden uitsluitend beheerst door de hierna volgende algemene voorwaarden, met uitsluiting van alle eventuele eigen aankoop-voorwaarden van de klant, zelfs al worden deze naderhand meegedeeld. Afwijkingen op onze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien zij schriftelijk en uitdrukkelijk zijn bedongen en overeengekomen.

Art. 2: Aanbiedingen
Al onze aanbiedingen, prijsopgaven, e.d. zijn geheel vrijblijvend, evenals onze mededelingen betreffende technische hoedanigheden e.d. van onze producten en betreffende levertijden, die wij slechts globaal kunnen opgeven, uitgaande van normale omstandigheden. Hieraan kan de klant nooit het recht ontlenen afname van de goederen te weigeren, dan wel zijn betalings- verplichting op te schorten, terwijl hij evenmin gerechtigd is de overeenkomst te ontbinden.

Art. 3: Orderbevestiging
3.1 Wij zijn enkel verbonden door de door ons ondertekende orderbevestiging. De overeenkomst komt slechts tot stand na onze schriftelijke bevestiging. Bestellingen opgenomen door onze vertegenwoordiger, aangestelde of bediende zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging door een bevoegde persoon die ons bedrijf hiertoe kan verbinden. 3.2 Elke annulering van de bestelling dient bij aangetekende brief te geschieden. Zij is slechts geldig mits onze schriftelijke aanvaarding. Ingeval van annulering voor enige uitvoering van de overeenkomst is de klant een forfaitaire vergoeding van minimaal 15% verschuldigd van de prijs van de bestelling, met dien verstande dat wij het recht hebben om de reële schade te bewijzen, indien deze groter is.

Art. 4: Leveringstermijnen
De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst tussen partijen. Vertraging in de levering kan dan ook nooit aanleiding geven tot vertragingsboete, schadevergoeding of ontbinding  van  de overeenkomst.

Art. 5: Levering
5.1 De levering geschiedt af magazijn, waaronder is te verstaan die plaats van waaruit door of namens ons wordt geleverd. Vanaf voormelde levering zijn alle risico’s m.b.t. de goederen voor de klant. De klant verzekert de risico’s op eigen kosten. 5.2 Bij gebreke aan inontvangstneming gaat het risico ook over op de klant, waarbij wij bevoegd zijn tot opslag elders op zijn kosten. Indien de klant weigert de goederen af te nemen, hebben wij het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling ontbonden te verklaren, onverminderd ons recht op volledige schadevergoeding. 5.3 Eveneens zijn wij gerechtigd de levering te schorsen, indien de  klant nog niet heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen in het kader van reeds eerder gedane leveringen.

Art. 6: Overmacht
Ingeval van overmacht van onze zijde wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang als de toestand van overmacht ons de uitvoering onmogelijk maakt, onverminderd onze bevoegdheid de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, in welk geval de klant slechts gehouden is tot het betalen van een redelijke vergoeding voor het reeds gepresteerde. Overmacht geeft de klant recht noch op ontbinding, noch op schadevergoeding, noch op verbreking. Onder overmacht wordt o.a. verstaan oorlog, oorlogsgevaar en oproer, belemmerende maatregelen van binnenlandse- en buitenlandse overheden, brand, werkstaking, machineschade, personeelsgebrek, stremming vervoer, gebrek aan vervoermiddelen, overstroming, uitsluitingen, sabotage en in het algemeen alle onvoorzienbare omstandigheden, zo in binnen en buitenland, tengevolge waarvan naleving der overeenkomst redelijker- wijze niet meer van ons kan worden gevergd. Overmacht is eveneens aanwezig indien ten gevolge van de omstandigheden of om welke reden ook de leveranciers, bij wie de verkochte goederen dan wel de daarvoor benodigde grondstoffen werden besteld, deze niet of niet tijdig aan ons hebben geleverd, dan wel om welke reden ook de betreffend overeenkomst hebben geannuleerd.

Art. 7: Klachten
7.1 De klant moet de goederen bij de levering onmiddellijk aan een normaal aandachtig nazicht onderwerpen. Om geldig te zijn moeten klachten op straffe van verval gebeuren bij aangetekend en gemotiveerd schrijven binnen de 8 dagen na de levering, bij gebreke waarvan de koper geacht wordt het geleverde te hebben aanvaard. Klachten zijn alleen geldig zo de geleverde goederen geen bewerking of manipulatie hebben ondergaan en enkel voor de voortverkoop van de goederen aan derden. Geen enkele klacht zal door ons worden aanvaard indien het gedeclasseerde goederen betreft of goederen verkocht aan speciale of gesoldeerde prijzen. 7.2 Klachten tegen een factuur zijn slechts geldig mits zij gebeuren bij aangetekend en gemotiveerd schrijven binnen 8 dagen na de factuurdatum. zij geven onder geen enkel beding aan de klant het recht om zijn betalingen op te schorten. Compensatie is uitdrukkelijk uitgesloten. De klant wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden.

Art. 8: Aansprakelijkheid
8.1 Onze vrijwaringsplicht strekt zich niet verder uit dan deze van onze leveranciers. Onze verantwoordelijkheid gaat in geen geval verder dan de factuurprijs, exclusief BTW en kosten, of de vervanging van de goederen, voor zover ondeugdelijkheid, en sluit dan ook uitdrukkelijk om het even welke directe of indirecte schadevergoeding uit. 8.2 Terugzending van de goederen kan slechts gebeuren met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming en houdt geen enkele nadelige erkenning in van onzentwege. Terugzenden moet in de originele verpakking geschieden, vrij van vracht en kosten. 8.3 Verborgen gebreken kunnen slechts tot vergoeding aanleiding geven indien zij met bekwame spoed zijn opgespoord en daarvan uiterlijk binnen 1 maand na de vaststelling bij aangetekend en gemotiveerd schrijven wordt kennisgegeven en de goederen inmiddels niet in behandeling werden genomen. 8.4 De klant vrijwaart ons voor alle aanspraken van zijn afnemers, uit welken hoofde ook. De klant verplicht zich deze garantie aan zijn afnemers kenbaar te maken.

Art. 9: Eigendomsvoorbehoud
Tot aan de volledige voldoening van alle vorderingen die voor ons uit de overeenkomst voortvloeien, blijven de geleverde goederen ons voor rekening en risico van de klant in eigendom toebehoren en derhalve kunnen ze in geval van niet of niet tijdige betaling door ons worden teruggevorderd en teruggenomen zonder enig formaliteit. Niettegenstaande dit uitdrukkelijk voorbehoud van eigendom, zijn alle risico’s betreffende de goederen aan de klant overgedragen vanaf de levering, zoals bepaald in art. 4.1.

Art. 10: Betaling
10.1 Tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen, zijn al onze facturen betaalbaar op onze maatschappelijke zetel en gebeurt de betaling contant. Elke op haar vervaldag niet of niet volledig betaalde factuur zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een nalatigheidsinterest opbrengen van 12 % per jaar, en dit vanaf de vervaldag tot aan de integrale betaling. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de factuur op de vervaldag zonder ernstige redenen wordt, na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd met 15 % met een minimum van 124 euro en een maximum van 1859 euro, zelfs bij toekenning van termijnen na respijt. 10.2 De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van alle andere, zelfs niet vervallen facturen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar. 10.3 Het trekken en /of  aanvaarden    van wissels  of   andere   verhandelbare documenten houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking van de verkoopsvoorwaarden.

Art. 11: Waarborgen
11.1 Een waarborg van 10 jaar wordt gegeven tegen gebreken als scheluwte en krommingen die buiten de normale tolerantie vallen. Vorderingen met betrekking tot verborgen gebreken dienen te worden gesteld uiterlijk binnen de 3 maand na levering. Afwijkingen op de aangegeven maatvoering van 0 tot -2 mm alsook scheluwte en krommingen van 6 mm en minder zijn geen verborgen gebreken doch een normale tolerantie. Op kleuren en lakken , hang- en sluitwerk alsook het glas kunnen wij geen waarborg geven. De kleur van het product kan door het natuurlijk proces tot 30 à 40% degraderen na blootstelling aan UV-licht. 11.2 Indien ons vertrouwen in de kredietwaardigheid van de klant geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de klant en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de klant aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behouden wij ons het recht voor van de klant geschikte waarborgen te eisen. Indien de klant weigert hierop in te gaan, behouden wij ons het recht voor de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden. In voorkomend geval zal bij wijze van schadevergoeding het bedrag verschuldigd zijn waarvan sprake in art. 3.2 dan wel in art. 12.3, naargelang op het ogenblik van de annulering al dan niet reeds een aanvang is genomen met de uitvoering van de overeenkomst. In ieder geval hebben wij het recht om de levering uit te stellen totdat de gevraagde zekerheden of waarborgen zijn gesteld.

Art. 12: Ontbinding van het contract
12.1 Wij behouden ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, concordaat, uitstel van betaling, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de klant. 12.2 Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor om verdere leveringen stop te zetten. Tevens behouden we ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte. 12.3 Bij éénzijdige contractbreuk van of bij ontbinding van de overeenkomst ten nadele van de klant, is de klant een schadevergoeding verschuldigd, waarvan het minimum forfaitair bepaald is op 30 % van de prijs van de bestelling, met dien verstande dat wij het recht hebben om de reële schade te bewijzen, indien deze groter is.

Art. 13: Bevoegdheid - toepasselijk recht
13.1 Elke betwisting waartoe de interpretatie of de uitvoering van de overeenkomst aanleiding kan geven, valt onder de uitsluitende territoriale bevoegdheid van het Vredegerecht te Kortrijk of de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Kortrijk 13.2 Op huidige overeenkomst is enkel Belgisch recht van toepassing.

Art. 14
De eventuele juridische nietigheid van de afzonderlijke bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden doet in geen geval afbreuk aan de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen.

Art. 15
De algemene voorwaarden zijn ter aller tijde raadpleegbaar op www.steelit.be en bij eerste verzoek schriftelijk verkrijgbaar en maken integraal deel uit van de contractuele relatie.