Generelle betingelser

Art. 1: Gyldighet
Alle våre salg og leveranser er kun underlagt følgende generelle vilkår og betingelser, og ekskluderer alle generelle betingelser fra kunden, selv om de blir kommunisert i etterkant. Avvik fra våre generelle vilkår og betingelser er kun gyldige hvis de er blitt uttrykkelig fastsatt og skriftlig avtalt.

Art. 2: Tilbud
Alle våre tilbud, prisanslag og lignende er helt uten forpliktelse. Dette gjelder også vår kommunikasjon angående tekniske egenskaper og lignende relatert til våre produkter, samt kommunikasjon som angår leveringstider, som vi bare kan oppgi på verdensbasis med utgangspunkt i normale omstendigheter. Ut i fra dette vil kunden aldri ha rett til å fornekte kjøp av varene, rett til å utsette betalingsforpliktelsen, eller rett til å si opp avtalen.

Art. 3: Ordrebekreftelse
3.1 Vi er kun bundet av ordrebekreftelser som vi har signert. En avtale inngås først etter vår skriftlige bekreftelse. Bestillinger som registreres av våre representanter, ansatte eller ekspeditører, er kun gyldige etter skriftlig bekreftelse fra en person med autorisasjon til å godta selskapets forpliktelse til å utføre slike bestillinger. 3.2 Eventuell kansellering av en bestilling må skje via rekommandert brevpost. Kanselleringen anses å være gyldig når vi har gitt vårt skriftlige samtykke. Hvis en bestilling kanselleres, vil kunden faktureres med et kompensasjonsgebyr på minst 15 % av ordreprisen, under den forståelsen at vi har rett til å bevise den reelle skaden kanselleringen har for vår virksomhet, hvis summen overstiger denne prosenten.

Art. 4: Leveringstider
Leveringstidene er kun oppgitt for informasjonsformål og er derfor ikke bindende, med mindre annet er skriftlig avtalt mellom partene. En forsinket leveranse kan derfor aldri føre til at vi blir ilagt en straff i form av forsinkelsesgebyr, skadegodtgjørelse eller oppsigelse av avtalen.

Art. 5: Levering
5.1 Leveringer sendes fra et lager, det vil si det stedet varene blir sendt fra på vegne av vår virksomhet. Inkludert i den ovennevnte leveringen er alle risikoene forbundet med varene tilordnet kunden. Kunden må forsikre seg mot disse risikoene for egen regning. 5.2 Hvis kunden ikke godtar leveransen, overføres risikoen også til kunden, og gir oss autorisasjon til å lagre leveransen andre steder på kundens bekostning. Hvis kunden nekter å godta varene, har vi rett til å erklære avtalen opphevet uten rettslig inngripen og uten varsling om mislighold, og uten at dette berører vår rett til full erstatning. 5.3 Vi forbeholder oss også retten til å stanse en levering hvis kunden ikke har oppfylt sine betalingsforpliktelser i forbindelse med eventuelle tidligere leveranser.

Art. 6: Force majeure
I et tilfelle av force majeure fra vår side, vil utføringen av avtalen suspenderes så lenge situasjonen relatert til force majeure gjør det umulig for oss å utføre avtalen, uten at det berører vår rett til å suspendere avtalen uten rettslig inngripen; i slike tilfeller er kunden kun forpliktet til å betale et rimelig kompensasjonsgebyr for arbeidet som allerede har blitt utført. Force majeure gir ikke rett til oppheving, skadegodtgjøring eller terminering. Force majeure inkluderer blant annet krig, fare for krig og opprør, restriktive tiltak fra nasjonale og utenlandske myndigheter, brann, streik, maskinskade, personalmangel, hindring av transport, mangel på transportmidler, flom, ekskluderinger, sabotasje og generelt alle uforutsigbare omstendigheter, både innenlands og utenlands, som resulterer i at det ikke er realistisk å kreve at vi overholder avtalen innen rimelighetens grenser. Force majeure inkluderer også leveranser av varer og råmaterialer som er nødvendige for utføringen av avtalen og som har blitt bestilt, men som på grunn av omstendighetene ikke er blitt levert, eller ikke blitt levert i tide, eller hvis leverandøren, av en eller annen grunn, har kansellert bestillingen.

Art. 7: Klager
7.1 Kunden må umiddelbart gjennomføre en normal og grundig inspeksjon av varene når de leveres. For at eventuelle klager skal være gyldige, må de sendes rekommandert og med begrunnelse innen åtte dager etter leveringstidspunktet. Hvis dette ikke skjer, anses kunden å ha godtatt leveringen. Klager er kun gyldige hvis de leverte varene ikke har gjennomgått noen form for behandling eller manipulasjon, og kun for videresalg av varene til tredjepart. Vi godtar ingen klager hvis de gjelder deklassifiserte varer, eller varer som selges til spesielle eller nedsatte priser. 7.2 Klage på faktura er kun gyldig hvis den sendes som rekommandert og begrunnet brev innen åtte dager etter fakturadato. Dette gir ikke kunden rett til å holde tilbake utestående betalinger under noen omstendigheter. Kompensasjon er uttrykkelig ekskludert. Kunden må alltid oppgi fakturadato og fakturanummer.

Art. 8: Erstatningsansvar
8.1 Vår plikt til tilby erstatning strekker seg ikke utover leverandørenes plikt. Vårt erstatningsansvar går på ingen måte utover fakturaprisen, eksklusiv merverdiavgift og adm. kostnader, eller utskifting av varene, i den grad de er mangelfulle, og utelukker derfor uttrykkelig alle former for direkte eller indirekte erstatning. 8.2 Retur av varene kan kun skje med vår uttrykkelige skriftlige tillatelse, og under ingen omstendigheter etter en negativ bekreftelse fra oss. Returnerte varer må ankomme i originalemballasjen. Frakt og andre kostnader må dekkes av kunden. 8.3 Mangler på varene som ikke er blitt oppdaget med én gang, kan kun kvalifisere for erstatning hvis de oppdages innen rimelig tid og det blir varslet om dette via et rekommandert og begrunnet brev innen én måned etter leveringsdato, og såfremt varene ikke har blitt behandlet eller manipulert på noen måte. 8.4 Kunden gjør oss skadesløse med hensyn til alle krav som kan oppstå fra kunden, uansett grunn. Kunden forplikter seg til å gjøre denne garantien kjent for sine egne kunder.

Art. 9: Tilbakeholdelse av eierskap
Inntil alle kravene vi har presentert i forbindelse med avtalen er fullstendig oppgjort, forblir de leverte varene i vår besittelse på kundens bekostning og risiko, og varene kan derfor tilbakekalles av oss og leveres tilbake til oss ved manglende betaling eller forsinket betaling, uten at vi er pålagt å utføre noen nødvendige formaliteter. Til tross for dette uttrykkelige forbeholdet om eierskap, blir alle risikoer relatert til varene overført til kunden fra og med leveringstidspunktet, som angitt i art. 4.1.

Art. 10: Betaling
10.1 Med mindre annet er avtalt skriftlig, skal alle fakturaer betales kontant ved personlig oppmøte på vårt hovedkontor. Enhver faktura som ikke er betalt, eller som ikke er betalt i sin helhet på forfallsdatoen, vil etter loven, og uten forvarsel om mislighold, generere en misligholdsrente på 12 % per år, fra og med forfallsdatoen til den fulle betalingen finner sted. Hvis hele eller deler av betalingen av fakturaen finner sted etter forfallsdatoen uten noen kjent og god grunn, vil utestående beløp bli økt med 15 %, eller med minst 124 euro og maksimalt 1859 euro, selv om tilbud om avdragsbetalinger blir gitt etter vårt skjønn. 10.2 Manglende betaling på forfallstidspunktet for en enkelt faktura legges til saldoen som er utestående for alle andre ubetalte fakturaer, som ikke nødvendigvis har forfalt, etter loven og uten forhåndsvarsel. 10.3 Å tegne og/eller akseptere verdibrev eller andre omsettelige dokumenter innebærer ikke fornyelse av gjelden og utgjør ikke et avvik fra salgsvilkårene.

Art. 11: Garantier
11.1 Det gis 10 års garanti for feil som vridning og krumning som faller utenfor normal toleranse og rimelighetens grenser. Påstander om skjulte mangler må fremsettes senest tre måneder etter leveringstidspunktet. Avvik fra de angitte dimensjonene fra 0 til -2 mm, samt vridning og krumning på 6 mm eller mindre, anses ikke som skjulte mangler, men anses som innenfor normal toleranse og innenfor rimelighetens grenser. Vi kan ikke garantere farger og lakk, hengsler og låser, eller glassmaterialet. På grunn av naturlige prosesser kan fargen på produktet brytes ned med 30 %, og opp til 40 % etter eksponering for ultrafiolett lys. 11.2 Hvis vår tillit til kundens kredittverdighet svekkes av handlinger av rettslig karakter mot kunden, og/eller andre påviselige hendelser som setter spørsmålstegn ved kundens evne til å opprettholde de forpliktelsene kunden har påtatt seg og/eller umuliggjør dette, forbeholder vi oss retten til å kreve hensiktsmessige, passende garantier fra kunden. Hvis kunden nekter å godta dette, forbeholder vi oss retten til å kansellere hele eller deler av ordren, selv om varene allerede har blitt sendt i sin helhet eller delvis. I et slikt tilfelle skal kunden, som en kompensasjon, være skyldig hele beløpet som beskrevet i art. 3.2 eller i art. 12.3, avhengig av om arbeidet med bestillingen er påbegynt på kanselleringstidspunktet eller ikke. I ethvert tilfelle har vi rett til å utsette leveringen helt til vi har mottatt de forespurte verdipapirene eller garantiene fra kunden.

Art. 12: Terminering av kontrakt
12.1 Vi forbeholder oss retten til å anse avtalen som terminert etter loven og uten forhåndsvarsel om mislighold i tilfeller relatert til konkurs, konkordat, utsettelse av betaling, tilsynelatende manglende evne til å betale, så vel som i tilfeller der kundens juridiske situasjon endrer seg. 12.2 Ved manglende betaling forbeholder vi oss retten til å stoppe ytterligere leveranser. Vi forbeholder oss også retten til å anse avtalen som terminert etter loven og uten forhåndsvarsel om mislighold for hele avtalen eller delen av avtalen som fremdeles ikke har blitt utført. 12.3 Ved tilfeller av ensidig mislighold av avtalen eller terminering av avtalen til ulempe for kunden, vil kunden være skyldig et kompensasjonsgebyr på minst 30 % av ordreprisen, under den forståelse at vi har rett til å bevise den reelle skaden misligholdet eller termineringen har for vår virksomhet, hvis summen overstiger denne prosenten.

Art. 13: Jurisdiksjon – relevant lovverk
13.1 Enhver tvist som kan oppstå som følge av tolkningen eller gjennomføringen av avtalen, faller inn under den eksklusive territorielle jurisdiksjonen til fredsdomstolen i Kortrijk eller domstolene i det rettslige distriktet Kortrijk. 13.2 Denne avtalen er kun underlagt belgisk lovgivning.

Art. 14
Den eventuelle juridiske ugyldigheten til enkelte av bestemmelsene i disse generelle vilkårene og betingelsene, påvirker på ingen måte den juridiske gyldigheten til de andre bestemmelsene i disse vilkårene og betingelsene.

Art. 15
De generelle vilkårene og betingelsene er til enhver tid tilgjengelige på www.steelit.be og leveres dessuten skriftlig ved første forespørsel, og utgjør en integrert del av kontraktsforholdet.